Aktuality ke kauze neplatných voucherů

Stav kauzy Lex voucher

Úvodem mohu shrnout, že v rámci projektu naší advokátní kanceláře se na nás obrátilo cca 200 nespokojených zákazníků, v naprosté většině přicházejících z cestovní kanceláře Blue Style. Předpokládám, že nespokojených klientů mohou být až tisíce – z kapacitních důvodů jich ale nemůžeme zastupovat více. Pouze v jednotkách případů se na nás obrátili také klienti z jiných cestovních kanceláří – jejich nároky se podařilo uspokojit v rámci mimosoudního vymáhání, když tyto cestovní kanceláře vyplatili našim klientům vždy plnou částku nároku z vystaveného voucheru. Cestovní kancelář Blue Style jako jediná uplatněné nároky odmítla vyplatit. 

Příběhy našich klientů nesou vždy společné znaky – tím základním je, že v rámci jednání s Blue Style na jaře 2020 nevěděli o tom, že by přijímané vouchery TravelSafe pro ně mohly být jakkoliv problematické, o to více však byli posléze nemile překvapeni.

Cestovní kancelář Blue Style systémově zneužívala toho, že byla v pozici silnější strany a své klienty záměrně a naprosto cíleně uvedla v omyl co se týče akceptace voucheru a následných důsledků voucheru. Z komunikace mezi našimi klienty a cestovní kanceláří přímo a jasně vyplývá, že klienti byli několikrát výslovně ujištěni, že je přijetí TravelSafe voucher výhodnější a že o své peníze nepřijdou. 

Poškozeným klientům byly ze strany cestovní kanceláře Blue Style aktivně v drtivé většině těsně před účinností zákona lex voucher nabídnuty s ohledem na blížící se zrušení jejich zájezdu tři možnosti postupu. Jednou, a dle Blue Style označenou výslovně jako preferovanou variantou, bylo přijetí voucheru TravelSafe, který „garantoval“, že zákazníci „o své peníze nepřijdou“. Druhou možností bylo odstoupení od smlouvy, kdy Blue Style poškozeným zákazníkům rovnou vyčíslil vysoké storno poplatky, které by v takovém případě byli povinni hradit. Třetí možností bylo ponechání situace, jak je.

S ohledem na to, že cestovní kancelář, jako preferovanou variantu pro zákazníka uvedla přijetí TravelSafe voucheru, i přes to, že, si ze své pozice musela být vědoma, že po účinnosti lex voucher bude povinna klientům v obdobných případech vydat voucher dle lex voucheru, který narozdíl od TravelSafe zaručuje v případě jeho nevyužití do srpna roku 2021, povinnost cestovních kanceláří k navrácení ceny uhrazeného zájezdu v plné výši, tedy že zvolení varianty, ponechání situace jak je, by pro klienty byla příznivější. Současně též Blue Style úmyslně uvedl klienty v omyl, když jim hrozil vysokými storno poplatky při zrušení zájezdu, kdy dle občanského zákoníku není možné pro případy vyšší moci, stornopoplatky spotřebitelům účtovat. Jednání CK je tak zejména v rozporu se zákonem na ochranu spotřebitele, kdy v takovém lze shledat nekalé praktiky vedoucí k vydání nezákonných TravelSafe voucherů. 

Na tyto praktiky jsme upozorňovali Českou obchodní inspekci a zaznamenali jsme, že již bylo vydáno rozhodnutí, které jednání cestovní kanceláře Blue Style považuje za nekalou obchodní praktiku právě proto, že Česká obchodní inspekce má za prokázané, že Blue Style svým jednáním opomenul sdělit spotřebiteli podstatnou informaci, která mohla vést k rozhodnutí spotřebitele, které by jinak neučinil.

Přes všechno výše uvedené však cestovní kancelář Blue Style na námi zaslané výzvy k úhradě nároků našich klientů dosud reagovala pouze tak, že nárok neguje, nicméně své právní stanovisko nikterak neodůvodňuje a s našimi námitkami a právním posouzením věci se nikterak nevypořádává.  Replika, která nám na všechny dosud zaslané výzvy naší kanceláře byla od Blue Style doručena, je pouze osobně útočící na osobu pana Mgr. Radovana Hrubého a právně zcela plochá. Blue Style nám dosud nesdělil, na základě jakého právního posouzení hájí stanovisko, že TravelSafe vouchery jsou platným ujednáním.

Pouze z mediálních výstupu zástupců Blue Style je nám známo, že užívají tři argumenty. Prvním z nich je jimi tvrzená plná transparentnost podmínek, pod kterými zákazníci voucher TravelSafe přijali. Druhým je skutečnost, že odlišné ujednání od lex voucheru v případě přijetí voucherů TravelSafe má s ohledem na povahu dvoustranné dohody přednost před dikcí zákona. Třetí veřejně tvrzenou obranou Blue Style je shrnuto v této citaci: „Bylo to řešení připravené před zákonem Lex Voucher na ochranu našich klientů. Zatímco řada cestovních kanceláří inkasovala peníze za odstupné, my jsme nabídli prominutí za jasných podmínek.“

K obraně cestovní kanceláře, mohu uvést, že zákazníky doložený přístup cestovní kanceláře je z našeho pohledu v naprostém rozporu s vyjádřením provozního ředitele Blue Style pana Ondřeje Rušikvase, který veřejně v médiích uvedl že „podmínky byly velmi transparentní.“ S ohledem na mnohokrát deklarovanou ochranu spotřebitele považujeme tento výrok za až absurdní, o to více v kontextu rozhodnutí České obchodní inspekce, která právě pro opomenutí podstatné informace, která má zásadní vliv na rozhodování spotřebitelů, udělila Blue Style sankci za nekalé praktiky. 

Celkově některé příběhy našich klientů dokazují opakovaný a velmi intenzivní nátlak na zákazníka. Všechny tyto okolnosti tak dle našeho názoru odpovídající zákonem zapovězeným praktikám, zejména šlo vůči zákazníkům o klamavé a agresivní obchodní praktiky. 

V předestřené kauze nezákonných voucherů považujeme za zásadní trvat na tom, že ujednání mezi CK a jejím zákazníkem o vydání neLEX voucheru je neplatné a že byla v obrovské míře porušována práva zákazníků. Nelze samozřejmě nevnímat cestovní kanceláří stále opakovaný argument týkající se dohody se zákazníkem. Považujeme to však ze strany Blue Style za zcela nepatřičné, klienti často ani nevěděli jaké mají možnosti, spoléhali se na férovost cestovní kanceláře Blue Style a nepočítali s tím, že by jim cestovní kancelář mohla záměrně poskytovat nesprávné nebo neúplné informace. Nadto zde samozřejmě byla ochrana zákazníka poskytovaná zákonem lex voucher, kterou nebylo možné obcházet ani dohodou, kdy pak s ohledem na mediální kampaň ohledně zákona lex voucher bylo na straně zákazníka zcela pochopitelné, že akceptoval nezákonný voucher v domnění, že mu z toho nevyplývají žádné negativní důsledky. Věc jde však zcela zjednodušit, když uvedeme základní pilíř právní ochrany spotřebiteli, a to že odchylnému ujednání oproti zákonu, které by spotřebitele poškozovalo, se nepřihlíží. 

Jak je vidno, se všemi argumenty Blue Style se umíme jednoznačně vypořádat, a to i přesto, že nám dosud nebyly sděleny a právní stanovisko naší protistrany vnímáme pouze z médií.  

Další strategii vedení sporu nemůžeme otevřeně předem sdělovat. Je ale jasné, že pokud se postoj Blue Style nezmění, není pro mé klienty jiná cesta než soudní.